زيرساخت شبکه

زيرساخت شبکه

• دفتر فن آوری اطلاعات و ارتباطات مهر خوی
• اتوماسيون شبکه اداره برق خوی
• اتوماسيون پرداخت الکترونيک پمپ بنزين عامل اجرايي بانک ملت